skip to Main Content
+32 479 29 97 56

1. Alle rechtsverhoudingen tussen French Beans (Eveline Boone) met KBO nummer 0898.54.22.76, Assestraat 14, 9550 Steenhuize- Wijnhuize (Herzele) te België (verder ‘French Beans’), en de klant worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. Door de aanvaarding van de offerte verklaart de klant van deze algemene voorwaarden kennis te hebben en deze aanvaard te hebben. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de offerte. In geval van conflict tussen de offerte en de algemene voorwaarden hebben de bepalingen uit de offerte voorrang. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op deze van de klant zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. De eventuele nietigheid van een of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen, zullen de klant en French Beans, in de mate van het mogelijke volgens hun overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling(en) te vervangen door (een) equivalente bepaling(en) die beantwoord(t)(en) aan de algemene geest van deze algemene bepalingen. French Beans behoudt zich het recht voor onderhavige algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.

2. Een offerte van French Beans is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht bij French Beans en is slechts geldig ten aanzien van de persoon tot wie de offerte gericht is. Een offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op de offerte zelf, of bij gebreke hieraan een geldigheidsduur van een maand na verzending van de offerte. Offertes omvatten enkel de opdrachten en prestaties erin vermeld, met expliciete uitsluiting van enig meerwerk als gevolg van een wijziging van de opdracht door de klant of enige andere reden.

3. Elke overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging door French Beans van de ontvangst van de aanvaarding van de offerte door de klant. Eventuele aanvullingen of andere wijzigingen van de opdracht zijn eveneens pas geldig na schriftelijke bevestiging hiervan door French Beans. Op deze aanvullingen of wijzigingen zijn onderhavige algemene voorwaarden eveneens van toepassing. Indien de klant na zijn aanvaarding de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, zal dit geen afbreuk doen aan zijn betalingsverplichtingen, behoudens in geval de gratis terugtrekking gerechtvaardigd is ingevolge deze algemene voorwaarden en/of de wet. De klant dient aldus het honorarium voor de uitgevoerde werkzaamheden, alsmede de gemaakte en nog te maken kosten voortvloeiende uit verplichtingen die French Beans reeds had aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht te betalen, met een minimum van 30% van het vooropgestelde factuurbedrag, onverminderd vergoeding voor hoger bewezen schade. Wijzigingen in de opdracht hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde uitvoerings- en leveringstermijnen vervallen.

4. French Beans is volledig vrij om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten. Dit betekent ook dat French Beans zich voor de uitvoering van de opdracht of delen ervan mag laten bijstaan door derden.

5. Om een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht te kunnen garanderen, verwacht French Beans van de klant een vlotte medewerking en de terbeschikkingstelling van alle redelijkerwijze benodigde materialen en informatie, dit zowel uit eigen inzicht als op eenvoudig verzoek en dit ten laatste op het moment van het aanvaarden van de offerte van French Beans. French Beans kan geenszins worden aangesproken in rechte wegens fout of nalatigheid, noch kan de klant de factuur niet of slechts gedeeltelijk voldoen, omwille van incorrecte of onvolledige informatie van de klant. Desgevallend kan een meerprijs worden doorgerekend voor extra verrichte werkzaamheden ingevolge foutieve of onvolledige informatie.

6. French Beans behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de overeenkomst, op elk ogenblik, zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding op te schorten of te ontbinden indien er redenen zijn die de professionele samenwerking verhinderen zoals: (a) schending door de klant van diens verplichtingen vermeld in onderhavige algemene voorwaarden; (b) vertrouwensbreuk tussen French Beans en de klant te wijten aan deze laatste; (c) ingevolge faillissement, overlijden, minnelijke of gerechtelijke ontbinding, onbekwaamheid, gerechtelijke reorganisatie, staking van betaling, collectieve schuldenregeling, voorlopig bewind, alsook ingevolge ieder ander feit wijzende op de insolvabiliteit van de klant. De ontbinding op basis van voorgaande gronden zal schriftelijk door French Beans worden medegedeeld. De ontbinding van de overeenkomst brengt de opeisbaarheid mee van alle facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn en alsook alle toegestane betalingsvoorwaarden vervallen. In voorkomend geval zal de klant aan French Beans een schadevergoeding verschuldigd zijn voor alle bedragen die normaliter nog verschuldigd zouden zijn bij een volledige uitvoering van de overeenkomst.

7. De opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief, maar daarom niet vrijblijvend. Bij abnormale vertraging in de levering heeft de klant het recht om de overeenkomst per aangetekend schrijven en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, evenwel op voorwaarde dat French Beans nog steeds niet heeft geleverd binnen een periode van veertien (14) kalenderdagen nadat French Beans hiertoe door de klant per aangetekende brief in gebreke werd gesteld. De klant verzaakt uitdrukkelijk aan elk ander mogelijk verhaalmiddel, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding.

8. De klant verbindt zich ertoe bij de (tussentijdse) levering een eerste verificatie uit te voeren en na te gaan of het geleverde overeenstemt met diens verwachtingen. Indien dit niet het geval is, dient de klant dit binnen de tien (10) kalenderdagen schriftelijk te rapporteren aan French Beans. De diensten en opgemaakte en geleverde stukken zullen in elk geval als aanvaard worden beschouwd wanneer tien (10) kalenderdagen verstreken zijn nadat de klant van French Beans de melding heeft gekregen dat de levering is voltooid en dat de klant heeft nagelaten binnen deze termijn zijn schriftelijke bemerkingen over te maken. De levering wordt in ieder geval ook geacht aanvaard te zijn bij de ingebruikname van de geleverde zaken. French Beans is gerechtigd wijzigingen aan te brengen aan (op)gemaakte foto’s, video- en audiobestanden en ontwerpen, zonder dat de klant daar enig recht kan aan ontlenen.

9. French Beans behoudt het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op alle door haar gemaakte en ontworpen foto’s, video- en audiobestanden en ontwerpen, documenten, stukken en materialen en dit ongeacht of hiervoor aan de klant kosten werden in rekening gebracht. De klant aanvaardt uitdrukkelijk enkel een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave te verkrijgen, en dit in overeenstemming met de oorspronkelijk kenbaar gemaakte doelstellingen en bestemmingen. Deze toegekende rechten zijn niet-overdraagbaar. De klant moet de integriteit van de werken respecteren, met name de kleuren getrouw weergeven, de werken niet verminken of vervormen. In geval van niet-naleving van de verbodsbepalingen van dit artikel zal de klant een forfaitaire schadevergoeding van 200% van het factuurbedrag verschuldigd zijn en dit voor iedere vastgestelde schending apart, onverminderd hoger bewezen schade. De klant is eveneens verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden ingevolge diens toedoen. French Beans behoudt zich het recht voor de gemaakte foto’s, video- en audiobestanden en ontwerpen te gebruiken voor publicitaire doeleinden en algemene informatie aan potentiële klanten van French Beans, zonder aan de klant enige vergoeding verschuldigd te zijn.

10. Tenzij anders overeengekomen, zijn de tarieven weergegeven in EURO, exclusief BTW of andere taksen en eventuele andere bijkomende kosten zoals maar niet beperkt tot vervoerskosten en kosten voor ingrediënten. French Beans behoudt zich het recht voor een voorschot te vragen alvorens tot de uitvoering van de overeenkomst over te gaan. French Beans is eveneens gerechtigd de opdracht in fases uit te voeren en per afgewerkte fase te factureren. De facturen van French Beans zijn contant betaalbaar op het adres van French Beans, zonder korting en dit binnen de dertig (30) kalenderdagen na de factuurdatum. Facturen kunnen enkel schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekend schrijven binnen de zeven (7) dagen na factuurdatum en met vermelding van de factuurdatum, factuurnummer en gedetailleerde motivering. Indien French Beans geen (tijdige) betwisting bereikt binnen voorvermelde periode, wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de klant. Voor elke factuur dat geheel of gedeeltelijk niet is betaald op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest aangerekend overeenkomstig de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties. Onverminderd het voorgaande behoudt French Beans zich het recht voor een forfaitaire schadevergoeding te vragen van 9.5% van de onbetaalde bedragen, met een absoluut minimum van vijftig (50) euro. Het verschuldigde bedrag wordt bovendien verhoogd met alle inningskosten van French Beans verbonden aan de invordering van de schuld. Bovendien brengt de betalingsachterstand de opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt in geval van faillissement, overlijden, onbekwaamheid, minnelijke of gerechtelijke ontbinding, gerechtelijke reorganisatie, staking van betaling, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling, alsook ingevolge ieder ander feit wijzende op de insolvabiliteit van de klant. Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en worden eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, dan op de vervallen rente en ten slotte op de openstaande hoofdsom. French Beans en de klant zullen de actueel bestaande en toekomstige vorderingen opzichtens elkaar automatisch en van rechtswege met elkaar compenseren.

11. Onverminderd strengere bepalingen van dwingend recht of openbare orde, is de aansprakelijkheid van French Beans, contractueel en extracontractueel, beperkt tot het bedrag waarop French Beans recht heeft ingevolge de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering(en), met inbegrip van het eigen risico dat French Beans desgevallend draagt ingevolge desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering(en). Indien om welke reden ook de aansprakelijkheidsverzekering niet tot uitkering overgaat, wordt de aansprakelijkheid van French Beans, contractueel en extracontractueel, beperkt tot drie (3) keer het factuurbedrag en dit onverminderd strengere bepalingen van dwingend recht of openbare orde. Onverminderd strengere dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, dient elke vordering ten overstaan van French Beans op straffe van verval onverwijld in rechte worden ingesteld. Onverminderd strengere dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, vervalt elke aanspraak ten aanzien van French Beans in elk geval indien de vordering in rechte niet is ingesteld binnen het jaar nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid ontdekt wordt, of redelijkerwijs kon ontdekt worden. Onverminderd kortere termijnen ingevolge de wet of deze voorwaarden en onverminderd strengere dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, verjaren in elk geval alle vorderingen tegen French Beans twee (2) jaar na het einde van de betrokken opdracht. Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepaling, zal French Beans in geen geval verplicht worden tot het vergoeden van handelsopportuniteiten of verwachte voordelen of besparingen, verlies of vernietiging of beschadiging van de gegevens, noch tot het vergoeden van (andere) onrechtstreekse of gevolgschade zoals maar niet beperkt tot schade aan derden. De klant zal French Beans vrijwaren tegen vorderingen van derden in verband met of voortvloeiende uit de opdracht. Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit een en dezelfde fout, worden zij beschouwd als eenzelfde schadegeval en wordt de schade aldus beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing zijn op de betrokken opdrachten. Indien French Beans wordt aangesproken ingevolge een fout of nalatigheid van French Beans en een derde en/of de klant, zal French Beans ten hoogste aangesproken kunnen worden voor de schade die rechtstreeks is veroorzaakt door de fout of nalatigheid van French Beans zonder hoofdelijk of in solidum gehouden te zijn met die derde en/of de klant. De beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing wanneer de aansprakelijkheid een gevolg is van een fout gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden noch beperkt French Beans haar aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel ingevolge een doen of laten van French Beans.

12. Alle elementen, buiten de wil van French Beans, die op het moment van het opmaken van de offerte en het afsluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van French Beans de uitvoering van de opdracht onmogelijk, moeilijker of in het algemeen zwaarder maken dan voorzien was, zoals maar niet beperkt tot ziekte, elektronische panne, natuurelementen, brand, oorlog, in gebreke blijven van de klant, het krijgen van foutieve inlichtingen, zullen beschouwd worden als overmacht. French Beans kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of gebreken in de uitvoering indien dit te wijten is aan voorvermelde omstandigheden buiten haar wil of controle. Overmacht geeft French Beans daarenboven het recht de herziening of de opschorting van de overeenkomst te vragen, of de ontbinding in geval van blijvende overmachtsituatie, en dit op eerste schriftelijk verzoek.

13. Alle rechten en alle geleverde zaken blijven uitsluitend eigendom van French Beans zolang deze niet volledig (hoofdsom, intresten, schadebeding en kosten) betaald zijn. De klant kan er op generlei wijze over beschikken. French Beans heeft alsdan ook het recht op terugvordering van het geleverde. Onverminderd voorvermeld eigendomsvoorbehoud gaat het risico van het geleverde over op de klant vanaf de levering ervan.

14. De klant geeft French Beans de toestemming om diens gegevens op te nemen in haar klantenbestand. Deze gegevens zullen door French Beans gebruikt worden met het oog op informatie- en promotiecampagnes in verband met de door French Beans aangeboden prestaties welke relevant zijn voor de activiteiten van de klant, maar zullen geenszins met derden worden gedeeld zonder de expliciete toestemming door de klant. De klant kan steeds vragen om een inzage, om de wijziging of verwijdering van de gegevens. Indien de klant geen commerciële informatie meer wenst te ontvangen, zal deze wens worden ingewilligd op eerste schriftelijke verzoek. De klant geeft aan French Beans de toestemming om diens handelstekens, zoals naam en logo, te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten. De klant kan hier te allen tijde schriftelijk protest tegen uitbrengen, waarop de vermelding onmiddellijk en definitief wordt verwijderd.

15. De Nederlandstalige tekst van deze voorwaarden primeert op eventuele vertalingen.

16. Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen French Beans en de klant. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, alsook uit iedere andere overeenkomst tussen French Beans en de klant tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement waar French Beans haar vestigingsadres heeft.

START A CONVERSATION

Assestraat 14 9550 Herzele

+32 479 29 97 56

info@frenchbeans.be

© 2020 FrenchBeans. All rights reserved

Back To Top